วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แสดงความคิดเห็นเกียวกับweblog

        จากที่เธอได้เรียนวิชาการจัดการชั้นเรียนโดยใช้WeblogหรือฺBlog ผู้เรียนเห็นว่าการใช้งานนี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร  ให้แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่  เพื่อจะนำไปพัฒนาใช้ในโอกาสต่อไป แสดงความคิดเห็นให้ก่อนสอบจะเป็นคะแนนช่วยเพิ่มเติ่ม
จุดเด่นของการนำWeblogมาใช้กับการเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียนดังนี้

1.เป็นความรู้ใหม่ที่นักศึกษาสามารถนำไปใช่ในการเรียนการสอนในอนาคต
2.ทำให้นักศึกษาได้รู้จักนวัตกรรมใหม่แล้วยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆมากมายอีกด้วย
3.เป็นสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง 
4.เป็นสื่อที่ช่วยให้นักศึกษาใช้เวลาว่างได้อย่างคุมค่า
5. Weblog นี้ยังทำให้นักศึกษาได้มีผลงานเอาไว้เป็นความภาคภูมิใจในการเรียนว่าได้มีผลงานที่ดี ได้แสดงผลงานออกสู่เครือข่ายการศึกษาไร้พรหมแดน
6.เป็นสื่อนอกห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่ไม่มีที่สิ้นสุดแล้วยังสามารถให้สื่อนี้พัฒนาให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาอีกด้วย
จุดด้อยในการนำWeblogมาใช้ในการเรียนวิชาการบริหารจัดการในชั้นเรียนดังนี้
1.ในการใช่สื่อWeblog ต้องคำนึงถึงสันญานอินเตอร์เน็ต เพราะถ้าไม่มีสันญานอินเตอร์เน็ตก็จะใช้สื่อประเภทนี้ไม่ได้
2.ในการใช่สื่อWeblog นักศึกษาไม่มีคอมฯ เพราะฉะนั้นอาจารย์ควรที่จะจัดหาห้องเรียนที่มีคอมฯเพียงพอตอนักศึกษา

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

งานกลุ่มที่1 ไฟล์เรื่อง หลักและทฤษฎีการจัดการบริหารการศึกษา

http://www.mediafire.com/?q4y41ynwkgw

ข้อสอบปลายภาค

ให้นักเรียนตอบข้อสอบลงในWeblog ของนักเรียนแต่ละคน
คำสั่ง ให้นักเรียนทำข้อสอบโดยการแสดงความคิดเห็นสะท้อนข้อคิดพร้อมยกตัวอย่างประกอบในการแสดงความคิดเห็นให้เป็นเหตุเป็นผลของผู้เรียน อาจารย์จะอ่านข้อคิดเห็นที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน เขียนในWeblog ให้ชวนอ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1 กรณีที่เกิดความวุ่ยวายของบ้านเมืองโดยเฉพาะผู้นำประเทศที่ผ่านมา ท่านในฐานะเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะแสดงความคิดเห็น อดีตนายกทักษิณ ทั้งข้อดีและข้อเสียของท่าน หากพิจารณาข้อดีและข้อเสียท่านจะนำมาสอนให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้อย่างไร
ตอบจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบต่อประเทศมากโดยจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดจากอดีตนายกทักษิณ แต่ท่านก็มีข้อดีและข้อเสียคือ

ข้อดี ในระหว่างที่ทานเป็นนายกท่านก็พัฒนาประเทศและเศรษฐกิจของประเทศไปได้ด้วยดี เช่น ยางพาราราคาดีขึ้น เงินเดือนของข้าราชการได้มากขึ้น ด้านสุขภาพของประชาชนก็มีบัตร 30 บาทรักษาทุกโรคช่วยเหลือ แต่ค่าครองชีพแพงขึ้น
ข้อเสียท่านได้ทำผิดโดยการโกงประเทศชาติ ลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประชาชนแตกแยกเป็นการที่ไม่สมควรทำเพราะการกระทำขนาดนี้แค่คิดก็ผิดแล้ว จากการกรระทำดังกล่าว
ดิฉันจะนำมาสอนผู้เรียนโดยการสมมุติสถานการณ์เหตุการณ์ขึ้นมา และจะสอดแทรกว่าการเป็นผู้นำที่ดีควรยึดหลักการกระทำอย่างไรควรเป็นแบบไหนและจะการกระทำทุกอย่างที่เราทำไปคนอื่นอาจไม่เห็นสักวันอาจรู้ก็ได้ คนเร่าอย่ามองคนแค่ภายนออก และให้นำส่วนดีของท่านมาใช่มาปรับปรุงและพัฒนามาใช้กับตัวเอนและส่วนร่วมให้ดีขึ้น
ข้อที่2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่จะให้มีประสิทธิภาพท่านจะมีวิธีคิดอย่างไรหากท่านเป็นครูที่ดีควรเตรียมการเป็นที่ครูที่ดีอย่างไรให้ท่านแสดงความคิดเห็นของท่านเอง

ตอบการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้น ดิฉันคิดว่ารูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนั้นมีข้อดีในตัวเองอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าครูอย่างเราในอนาคตจะเลือกใช้รูปแบบใดไปใช้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละวัยแต่ละห้องไม่เหมือนกันดังนั้นดิฉันคิดว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องเรียน ข้อตกลงระหว่างเรียน เพราะการกระทำแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของห้องเรียนนี้จะทำให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนมากขึ้นและผู้สอนสามารถควบคุมชั้นเรียนได้ส่วนการเตรียมการสอนดิฉันจะจัดทำแผนให้เหมาะสมกับชั้นนั้นๆ และเตรียมการสอนมาก่อนจะเข้าสอน
ข้อที่ 3 ในฐานะท่านเป็นครูพันธ์ใหม่ ท่านจะนำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมาใช้การเรียนการสอนแบบใหม่ได้อย่างไร
ตอบในฐานะที่ดิฉันเป็นครูพันใหม่ ดิฉันจะนำความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมต่างๆ ไปสอนผู้เรียนอย่างเช่น การเรียนรู้ผ่านทาง weblog การเรียนรู้ผ่านทางE-book GSP และนวัตกรรมอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึง เพราะดิฉันคิดว่าเรานำนวัตกรรมดังกล่าวมาสอดแทรกในการเรียนการสอนจะทำให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้น
และยังเป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยแล้วยังทำให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยมากขึ้นแน่นอน
ข้อที่ 4 การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนได้อย่างไร
ตอบดิฉันคิดว่า

1. การประกันคุณภาพมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนมาก เพราะการประคุณภาพจะเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดเพราะสถานศึกษาจะต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารการศึกษา ทั้งยังเป็นการป้องกันการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพและและตรงตามหลักสูตรที่กระทรวงการศึกษาที่กำหนดเพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพ มากขึ้น
2. จะทำให้ประชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ เกิดความมั่นใจว่าสถานจัดการศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรที่กำหนด เลือกใช้ บริการสถานศึกษาที่มีคุณภาพและไว้วางใจให้ลูกหลาน เข้าศึกษาในสถานศึกษานั้น
3. มีผลดีต่อนักเรียนที่จบจากโรงเรียนเพราะหน่วยงานต่างๆมีความเชื่อมันในคุณภาพของผู้เรียน
4. ครูมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แล้วพัฒนาตนเองและผู้เรียนอย่างต่อเนืองทำให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
5. สถานศึกษามีแผนการประกันคุณภาพภายในเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ ตรงตามมาตรฐาน กำหนดระบบควบคุมคุณภาพและทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ 5 ให้ผู้เรียนประเมินผู้สอนทั้งข้อดีข้อเสียและข้อเสนอแนะเพื่อที่จะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป

ตอบข้อดีของอาจารย์

-เป็นคนตรงเวลา
-แต่งการสุภาพ
-พูดจาสุภาพ
-ให้เวลาแก่ผู้เรียนเพียงพอ
       ข้อเสียข้องอาจารย์
-ในการทำงานส่งอาจารย์นักศึกษาไม่มีโน๊ตบุ๊ค
-ให้เวลาทำน้อยเกินไป
-ในการที่อาจารย์ให้ทำงานที่หอไม่มี สัญญาณอินเตอร์เน็ต
       ข้อเสนอแนะ
-ในการสอนให้อาจารย์ไปสอนที่ห้องที่มีคอมพิวเตอร์เพียงพอกับนักศึกษา
-ให้เวลาในการทำให้มากกว่านี้

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การจัดการในชั้นเรียนระดับระถมศึกษาการจัดการในชั้นเรียนระดับประถมศึกษา

ความหมายของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน เพื่อช่วยส่งเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความสนใจใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษา ตลอดจนช่วยสร้างเสริมความมีระเบียบวินัยให้แก่ผู้เรี

ความสำคัญของการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนจะช่วยส่งเสริมและสร้างเสริมผู้เรียนในด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และสังคมได้เป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนเรียนด้วยความสุข รักการเรียน และเป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ในที่

ประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียน

บรรยากาศในชั้นเรียนต้องมีลักษณะทางกายภาพที่อำนวยความสะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สร้างความสนใจใฝ่รู้และศรัทธาต่อการเรียน นอกจากนี้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มนักเรียนและระหว่างครูกับนักเรียน ความรักและศรัทธาที่ครูและนักเรียนมีต่อกัน การเรียนที่รื่นรมย์ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนได้ดี ดังนั้นจึงสามารถแบ่งประเภทของบรรยากาศในชั้นเรียนได้ 2 ประเภทคือ

1. บรรยากาศทางกายภาพ

2. บรรยากาศทางจิตวิทยา

บรรยากาศทั้ง 2 ประเภทนี้ มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งสิ้น

บรรยากาศทางกายภาพ (Physical Atmosphere)

บรรยากาศทางกายภาพหรือบรรยากาศทางด้านวัตถุ หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

ภายในห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าดู มีความสะอาด มีเครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนสะดวกขึ้น เช่น ห้องเรียนมีขนาดเหมาะสม แสงเข้าถูกทาง และมีแสงสว่างเพียงพอ กระดานดำมีขนาดเหมาะสม โต๊ะเก้าอี้มีขนาดเหมาะสมกับวัยนักเรียน เป็นต้นบรรยากาศทางจิตวิทยา (Psychological Atmosphere)

บรรยากาศทางจิตวิทยา หมายถึง บรรยากาศทางด้านจิตใจที่นักเรียนรู้สึกสบายใจ มีความอบอุ่น มีความเป็นกันเอง มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความรักความศรัทธาต่อผู้สอน ตลอดจนมีอิสระในความกล้าแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยในชั้นเรียน

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ

การจัดบรรยากาศทางด้านกายภาพ เป็นการจัดวัสดุอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน รวมตลอดไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เสริมความรู้ เช่น ป้ายนิเทศ มุมวิชาการ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะวางสื่อการสอน ฯลฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทำให้เกิดความสบายตา สบายใจ แก่ผู้พบเห็น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว การจัดบรรยากาศทางด้ายกายภาพ ได้แก่ การจัดสิ่งต่อไปนี้

การจัดโต๊ะเรียนและเก้าอี้ของนักเรียน

ให้มีขนาดเหมาะสมกับรูปร่างและวัยของนักเรียนให้มีช่องว่างระหว่างแถวที่นักเรียนจะลุกนั่งได้สะดวก และทำกิจกรรมได้คล่องตัวให้มีความสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียนให้มีรูปแบบที่ไม่จำเจ เช่น อาจเปลี่ยนเป็นรูปตัวที ตัวยู รูปครึ่งวงกลม หรือ เข้ากลุ่มเป็นวงกลม ได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนที่นั่งทุกจุดอ่านกระดานดำได้ชัดเจน แถวหน้าของโต๊ะเรียนควรอยู่ห่างจากกระดานดำพอสมควร ไม่น้อยกว่า 3 เมตร ไม่ควรจัดโต๊ะติดกระดานดำมากเกินไป ทำให้นักเรียนต้องแหงนมองกระดานดำ และหายใจเอาฝุ่นชอล์กเข้าไปมาก ทำให้เสียสุขภาพ

การจัดโต๊ะครู

ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสม อาจจัดไว้หน้าห้อง ข้างห้อง หรือหลังห้องก็ได้ งานวิจัยบางเรื่องเสนอแนะให้จัดโต๊ะครูไว้ด้านหลังห้องเพื่อให้มองเห็นนักเรียนได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม การจัดโต๊ะครูนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดที่นั่งของนักเรียนด้วย

ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งบนโต๊ะและในลิ้นชักโต๊ะ เพื่อสะดวกต่อการทำงานของครู และการวางสมุดงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่นักเรียน

การจัดป้ายนิเทศ ป้ายนิเทศไว้ที่ฝาผนังของห้องเรียน ส่วนใหญ่จะติดไว้ที่ข้างกระดานดำทั้ง 2 ข้าง ครูควรใช้ป้ายนิเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน โดยจัดตกแต่งออกแบบให้สวยงาม น่าดู สร้างความสนใจให้แกนักเรียนจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบทเรียน อาจใช้ติดสรุปบทเรียน ทบทวนบทเรียน หรือเสริมความรู้ให้แก่นักเรียนจัดให้ใหม่อยู่เสมอ สอดคล้องกับเหตุการณ์สำคัญ หรือวันสำคัญต่าง ๆ ที่นักเรียนเรียนและควรรู้

จัดติดผลงานของนักเรียนและแผนภูมิแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียนจะเป็นการให้แรงจูงใจที่น่าสนใจวิธีหนึ่ง